Česká komora PMI

Prováděcí směrnice k volbám 9.2.2021 - Česká komora PMI

Prováděcí směrnice voleb České komory PMI

(dále jen „Volební řád“)

1.     Úvodní ustanovení

Jednacím jazykem voleb České komory PMI je Český jazyk.

Ve volbách konaných 9. 2. 2021 se z důvodu dodržení stanov sdružení, kdy každý rok musí být voleni 3 členové Výboru, bude volit do jednotlivých funkcí následovně:

Na 2 roky se budou volit:

  • Prezident,
  • Viceprezident pro rozvoj a
  • Viceprezident pro lokální aktivity.
  • Tři členové Kontrolního výboru.

2.     Způsob kandidatury

Do Výboru nebo Kontrolního výboru České komory PMI může kandidovat kterýkoliv řádný člen sdružení České komory PMI, tj. který má splněny všechny podmínky řádného členství a který má k rozhodnému datu voleb zaplacené příspěvky v PMI.

Pro členství ve sdružení je potřeba vyplnit Přihlášku. Přihláška bude přítomným dosud neregistrovaným distribuována k vyplnění před termínem konání voleb. Pouze členové PMI dle seznamu sestaveného k datu „Rozhodné datum voleb“ budou po vyplnění Přihlášky přijati a mají právo volit.

Podmínkou kandidatury do Výboru nebo Kontrolního výboru České komory PMI je řádná nominace Nominačním výborem, a to k rozhodnému datu kandidatury. Každý může kandidovat pouze na jednu pozici.  Rozhodné datum kandidatury a rozhodné datum voleb určuje Výbor České komory PMI. Nominační výbor na základě řádných přihlášek / vyplněných profilů kandidátů zpracuje kandidátku.

Jediná povolená předvolební agitace je zveřejnění vyplněného profilu kandidáta a kandidátky na webu PMI. Před zveřejněním na webu je vyplněný profil kandidátů tajný a má je k dispozici pouze Nominační výbor. Po rozhodném datu kandidatury již není povoleno cokoliv v profilu kandidáta měnit, kromě změn požadovaných nominačním výborem.

3.     Seznam oprávněných voličů

Volit může každý, kdo k rozhodnému datu voleb splní všechny podmínky pro řádné členství a který má k rozhodnému datu voleb zaplacené příspěvky v PMI. Výbor České komory PMI k tomuto datu sestaví seznam oprávněných voličů. Každého oprávněného voliče bude Výbor informovat o této skutečnosti e-mailem. V případě neobdržení tohoto e-mailu je nutno kontaktovat Výbor České komory PMI a zjistit důvody neuvedení v seznamu voličů.

V období od rozhodného data voleb do data voleb je pozastaveno přijímání nových členů do České komory PMI.

Člen občanského sdružení Česká komora PMI se zúčastňuje veškerých jednání osobně nebo v zastoupení na základě plné moci. Plná moc pro zastupování na jednání musí být písemná s úředně ověřeným podpisem a bude přílohou prezenční listiny příslušného jednání.

4.     Volba členů Výboru a volba členů Kontrolního výboru

Nominační výbor představí členské schůzi jednotlivé pozice a kandidáty, kteří na ně kandidují.

Volby jsou tajné.

Oprávnění voliči na místě  nebo elektronicky obdrží hlasovací lístky a budou Nominačním výborem seznámeni s platným způsobem volby jednotlivých kandidátů.

Bude použit tento způsob hlasování:

  • Volič označí nejvýše 1 kandidáta pro pozici prezidenta nebo každou pozici viceprezidenta a nejvýše 3 kandidáty pro pozici člena Kontrolního výboru. Pokud označí více kandidátů, stává se neplatný pouze hlas pro takto označenou volenou pozici.
  • Hlasovací lístek volič vhodí do hlasovací urny nebo dle instrukcí odešle v rámci elektronického hlasování

Nominační výbor zapíše počet vydaných a odevzdaných hlasovacích lístků a v případě, že počet odevzdaných hlasů je menší nebo rovný vydaným lístkům, zkontroluje platnost odevzdaných hlasovacích lístků a spočítá výsledek hlasování. Pokud je počet odevzdaných lístků vyšší než počet vydaných lístků, volby se musí opakovat. Obdobně se aplikuje i v případě jakýchkoliv pochybností v elektronických volbách.

Hlasovací lístek, který nebude zpracován dle tohoto volebního řádu nebo nebude vhozen do volební urny, je neplatný.

Výpočet volebního výsledku bude proveden pro každou pozici prostým součtem výskytu jmen na platných hlasovacích lístcích a v závislosti na četnosti výskytu daných jmen bude určen výsledek voleb.

V případě, že na volitelném místě dojde k rovnému počtu hlasů pro více kandidátů do Kontrolního výboru a všichni kandidáti s tímto výsledkem se nebudou moci stát členy Kontrolního výboru, bude mezi kandidáty s rovným počtem hlasů rozhodovat současný Prezident České komory PMI.

V případě, že na volitelném místě dojde k rovnému počtu hlasů pro více kandidátů na některou z pozic (prezident a viceprezidenti) do Výboru, bude rozhodovat:

  • Nová volba, ovšem pouze z kandidatury kandidátů s rovným počtem hlasů. Pokud nerozhodne ani druhá nová volba, spor bude v případě prezidenta vyřešen losováním. Los provede vybraný člen Nominačního výboru.
  • Nově zvolený Prezident České komory PMI v případě pozic všech viceprezidentů, pro které nastal rovný počet hlasů pro více kandidátů při druhé volbě.

Výsledky voleb jsou platné i v případě, že se volby konají v rámci členské schůze, která není dle čl. 5 stanov usnášení schopná, tj. účastní-li se voleb méně než polovina všech členů sdružení.

 

5.     Vyhlášení výsledků voleb

Nominační výbor po sečtení všech hlasů vyhlásí v plénu nebo na internetových stránkách České komory PMI výsledky voleb. Po provedení volby provede nominační výbor zápis o průběhu volby. Členové nominačního výboru jej stvrdí svými podpisy.

 

6.     Stížnosti na průběh voleb

Všechny stížnosti na průběh voleb musí být zaslány členům Nominačního výboru na emailovou adresu nejpozději do 24 hodin od provedení volby. Předání této stížnosti bude zpětně potvrzeno a o způsobu vyřešení stížnosti bude stěžovatel informován do 14 dnů od jejího předání. Na pozdější stížnosti nebude brán zřetel.

Za Výbor České komory PMI

Stanislav Bílek

Prezident

www.pmi.cz

e-mail: