<< Back

Výzva k řádným volbám 9. 2. 2021 (2)

Blog

 

Vybraná část znění Stanov (článek 5)

Oddíl B. Výbor

1.      Česká komora PMI je řízena Výborem. Výbor je odpovědný za naplňování účelu a cílů spolku. Výbor je statutárním orgánem České komory PMI. Za Výbor jedná Prezident. Členství ve Výboru je neslučitelné s členstvím v Nominačním nebo Kontrolním výboru. 

2.      Pravomocí Výboru je zejména:

·         určování koncepce spolku na příští období,

·         realizace kroků k naplnění koncepce a cílů spolku

·         zajištění řádného hospodaření spolku,

·         rozhodnutí o výši členského příspěvku,

·         svolávání členské schůze a zpracovávání a předkládání dokumentů pro členskou schůzi,

·         navrhování a schvalování vnitřních dokumentů spolku, není-li ve stanovách uvedeno jinak,

·         jmenování Nominačního výboru,

·         a návrh na vyloučení člena spolku.

 

3.      Výbor se skládá z Prezidenta a šesti Vicepresidentů volených členy České komory PMI. Podmínky vykonávání funkce jsou omezeny na tři dvouletá po sobě jdoucí funkční období v téže funkci, celkově pak na 5 po sobě jdoucích období ve Výboru. Pozice se střídají, takže jsou každý rok voleni 3 členové Výboru. 

4.      Prezident je výkonným předsedou České komory PMI a Výboru a reprezentuje Českou komoru PMI navenek. Prezident schvaluje všechny finanční transakce spolku. V případě potřeby může prezident delegovat své pravomoci na jiného člena Výboru.

5.      Viceprezident pro provoz vede záznamy o všech obchodních jednáních České komory PMI a jednáních Výboru a řídí běžný provoz České komory PMI. Zastupuje Prezidenta v době jeho nepřítomnosti nebo nemožnosti vykonávat funkci.

6.      Viceprezident pro finance dohlíží na správu finančních prostředků a jejich nakládání v souladu s řádně schváleným posláním, resp. účelem a cíli, České komory PMI. Je zodpovědný za zajištění běžného hospodaření, za vedení účetnictví a za zajištění plnění daňových povinností.

7.      Viceprezident pro programy je odpovědný za odbornou obsahovou stránku aktivit České komory PMI včetně obsahu webových stránek.

8.      Viceprezident pro rozvoj navrhuje podmínky sponzorství, identifikuje a rozvíjí příležitosti pro získávání finančních prostředků, definuje podmínky sponzorství a udržuje vztahy se sponzory a rozvíjí způsoby prezentace České komory PMI v České republice.

9.      Viceprezident pro profesní rozvoj a vzdělávání propaguje certifikaci a vzdělávací programy, identifikuje vzdělávací instituce zabývající se projektovým řízením a udržuje s nimi vztahy. 

10.   Viceprezident pro lokální aktivity zodpovídá za realizaci aktivit České komory PMI v definovaných lokalitách, kde je z geografických důvodů nezbytná samostatná organizace těchto aktivit.

11.   Zasedání Výboru svolává Prezident podle potřeby nebo je svoláno na základě písemné žádosti alespoň tří (3) jeho členů. Výbor je usnášeníschopný při účasti alespoň 50% členů Výboru. Každý člen má jeden (1) hlas a musí se osobně účastnit zasedání a volit. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas Prezidenta. Výbor může jednat prostřednictvím telekonference či jiných právně uznatelných prostředků. Jednání jsou vedena v souladu s jednacím řádem stanoveným Výborem. Jednacím jazykem je čeština. 

12.   Na zasedání Výboru mají kromě členů Výboru přístup i členové, pokud Výbor nerozhodne jinak.

13.   Člen Výboru může odstoupit podáním písemné rezignace Viceprezidentovi pro provoz. Pokud není v oznámení o rezignaci uveden jiný termín, odstoupení nabývá platnosti jeho doručením Výboru.

14.   Člen Výboru může být odvolán ze své funkce nadpoloviční většinou hlasů osobně přítomných členů na členské schůzi   

15.   Pokud se uvolní pozice jakéhokoli člena Výboru, Výbor jmenuje nástupce, který bude vykonávat tuto funkci do konce funkčního období. V případě, že Prezident nemůže nebo nechce dokončit celé funkční období, jej po zbytek funkčního období zastoupí Viceprezident pro provoz.

Oddíl C. Nominační výbor

1.      Nominační výbor je orgán spolku, který je ustanoven vždy dočasně pro účely voleb.

2.      Současní členové Výboru jmenují Nominační výbor, který se skládá z nejméně tří (3) členů, kteří nejsou současně členy Výboru ani Kontrolního výboru. 

3.      Žádný současný člen Nominačního výboru nesmí být zahrnut na seznam kandidátů do voleb. 

4.      Nominační výbor zaniká automaticky ukončením voleb, tedy po vydání zprávy o výsledku voleb a vyřešení případných stížností..

Oddíl D. Kontrolní výbor

1.       Kontrolní výbor České komory PMI provádí kontrolu hospodaření a kontrolu souladu rozhodnutí orgánů České komory PMI s právními předpisy, se stanovami, příp. vnitřními předpisy, a vydává stanoviska k plánovaným ekonomickým aktivitám České komory PMI a k návrhu rozpočtu. Kontrolní výbor provádí interní audit provozu a financí a odevzdává zprávu na členské schůzi. Kontrolní výbor má 3 členy. V čele Kontrolního výboru stojí předseda zvolený hlasováním z jeho středu. Funkční období je 2 roky. Členové Kontrolního výboru nesmějí zastávat žádné jiné funkce v rámci České komory PMI. 

2.     Kontrolní výbor je ve svém rozhodování zcela nezávislý, Výbor není oprávněn do jeho činnosti zasahovat ani jej řídit.

3.   Předseda Kontrolního výboru má právo zúčastnit se jednání Výboru, podávat mu zprávy o zjištění Kontrolního výboru a návrhy na opatření Výboru. Předseda Kontrolního výboru předkládá členské schůzi k projednání zprávu Kontrolního výboru. 

4.    V případě, že Kontrolní výbor zjistí nedostatky, je oprávněn žádat Výbor o svolání členské schůze. Takto svolaná členská schůze musí projednat připomínky Kontrolního výboru a přijmout opatření k jejich nápravě. 

5.    Pokud se uvolní pozice jakéhokoli člena Kontrolního výboru, jmenují zbývající členové nástupce, který bude vykonávat tuto funkci do konce funkčního období. 

Všichni kandidáti jsou povinni dodržovat představenstvem ustanovená následující Pravidla nominace a volby vedoucích pracovníků

·         Povinnosti členů výborů jsou definovány ve stanovách. Každý kandidát je povinen seznámit se s obsahem stanov a dodržovat je. Jediná forma povolené předvolební agitace kandidátů je formulář Profil kandidáta včetně fotografie, který bude umístěn na webu pmi.cz

 

 

Search

Categories

View the archives

Hlasujte o projektech i vy!

Vaše příležitost změnit svět začíná zde.

Hlasujte zde