Vítejte na webu České komory PMI!

Kdo jsme

talent triangleČeská komora PMI je lokální komunitou Project Management Institute (PMI). Sdružuje zejména profesionály pracující s rodinou standardů kolem Project Management Body of Knowledge (PMBOK). Jejím posláním je vědomá, aktivní a soustavná podpora projektového řízení v České republice.

Zjistit více...


Nejnovější příspěvky na blogu

Volba rozhodnutí per rollam - závěry Výboru potvrzeny

pátek 29. září 2017 10:47

Zápis pověřeného člena Výboru z volby rozhodnutí per rollam konané ve dnech 4.9. do 26. 9. 2017 do 20:00 hod.

 

Návrh k volbě rozhodnutím per rollam:

Souhlasím se závěry Výboru České komory PMI konaného dne 30.8.2017 (ke stažení v sekci Provozní dokumenty)? ano/ne

Pověřený člen Výboru přepočítal všechny došlé e-maily a zkontroloval jednotlivá vyjádření k otázce rozhodování s výsledkem:

92 % zúčastněných členů souhlasí se závěry Výboru České komory PMI konaného dne 30.8.2017. Martin Kališ je tedy běžnými členy České komory PMI potvrzeným Viceprezidentem pro Rozvoj.

 

V Praze, dne 27. 9. 2017

 

Zdislav Boháček

Viceprezident pro provoz


Konference Synergy 2017

pátek 29. září 2017 9:54

Jedna z největších událostí projektového řízení v Evropě: Synergy 2017 se uskuteční 2.listopadu 2017 v Londýně - Westminster Hall.

Veškeré informace o konferenci najdete na www.PMIsynergy.co.uk .

 


Členská schůze - per rollam

pondělí 4. září 2017 21:50

 Česká komora PMI, z.s. IČO: 228 87 903, se sídlem Na Dvorcích 122/18, Krč, 140 00 Praha, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 22977.

(dále jen jako „Spolek“)

Výbor Spolku tímto v souladu se stanovami Spolku, na podnět Aleš Zemana, člena Kontrolního výboru, dle Zákona č. 89/2012 Sb. §248 (2) svolává členskou schůzi Spolku s návrhem rozhodnutí (agendou) per rollam:

  1. Seznámení s nálezem Kontrolního výboru
  2. Odsouhlasení závěrů a doporučení Výboru České komory PMI ze dne 30.8.2017

Seznámení s nálezem Kontrolního výboru:

Historicky členové Výboru spolku Česká komora PMI, z.s. používali konsenzuální rozhodování (s právem veta). Postupem času se tento zvyk přenesl na další členy spolku účastnící se jednání Výboru a později i na lidi, kteří se sice jednání Výboru účastnili ovšem členy spolku nebyli. V současné době se na klíčových rozhodnutí Výboru České komory PMI, z.s. podílejí lídé, kteří nejsou členy spolku a kteří mají zároveň právo veta ke klíčovým rozhodnutím. Běžní členové spolku nebyli o výše popsané praxi rozhodování ve výboru informováni, členská schůze o ničem takovém nerozhodla. 

Výbor by se měl navíc řídit Jednacím řádem (Stanovy čl.5 písmeno B bod 11), ten však v písemné podobě neexistuje. Ze zápisů z jednání výboru je sice patrné kdo se jednání zúčastnil (včetně nečlenů výboru nebo nečlenů spolku), ale není jasné kdy se hlasovalo, o čem se hlasovalo, ani kdo, ani jak hlasoval. Na základě toho vzniká důvodné podezření, že takováto usnesení výboru jsou kýmkoliv napadnutelná jako neplatná.

Zároveň se množí případy, kdy členové výborů nezaplatí členské příspěvky a dále jednají jako kdyby byli nadále členy spolku a zvolenými členy Výboru. Např. Kateřina Treppeschová nemůže být v současné době členem Výboru. (dle stanov čl.4, bod 6 přestala být po nezaplacení členského příspěvku členem sdužení, což prokazatelně dokládají reporty členů z dubna, května a seznam voličů ve volbách 2017) a tudíž nemůže být ani členem Výboru (dle stanov čl.4, bod 7).

Vzhledem k tomu, že i přes upozornění Kontrolního výboru Igor Luhan jako Prezident nesjednal nápravu, požádali písemně 3 členové Výboru o svolání jendání Výboru. Na tomto jednání Výboru byla přijata nápravná opatření a uskutečněny závěry vedoucí ke stabilizaci Výboru.

Kontrolní výbor však považuje uskutečněné závěry Výboru za natolik klíčové pro fungování Spolku Česká komora PMI, že požádal Výbor o svolání Členské schůze a schválení rozhodnutí Výboru per rollam.

Návrh rozhodnutí per rollam:

Souhlasím se závěry Výboru České komory PMI konaného dne 30.8.2017 (ke stažení v sekci Provozní dokumenty)? ano/ne

Rozhodování per rollam se bude konat ode dne zveřejnění na webových stránkách Spolku tj. 4.9. do 26. 9. 2017 do 20:00 hod.

Výbor spolku výslovně upozorňuje na Zákon č. 89/2012 Sb. §249 (2) „Je-li zasedání svoláno podle § 248, může být pořad zasedání proti návrhu uvedenému v podnětu změněn jen se souhlasem toho, kdo podnět podal.“ a §250 (2) „Je-li zasedání svoláno podle § 248, může být odvoláno či odloženo jen na návrh nebo se souhlasem toho, kdo k němu dal podnět.“

V Praze, dne 4. 9. 2017

 

Zdislav Boháček

Viceprezident pro provoz


PMI CZ na Facebooku

© 2017 Česká komora PMI