Vítejte na webu České komory PMI!

Kdo jsme

talent triangleČeská komora PMI je lokální komunitou Project Management Institute (PMI). Sdružuje zejména profesionály pracující s rodinou standardů kolem Project Management Body of Knowledge (PMBOK). Jejím posláním je vědomá, aktivní a soustavná podpora projektového řízení v České republice.

Zjistit více...


Nejnovější příspěvky na blogu

Členská schůze - per rollam

pondělí 4. září 2017 21:50

 Česká komora PMI, z.s. IČO: 228 87 903, se sídlem Na Dvorcích 122/18, Krč, 140 00 Praha, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 22977.

(dále jen jako „Spolek“)

Výbor Spolku tímto v souladu se stanovami Spolku, na podnět Aleš Zemana, člena Kontrolního výboru, dle Zákona č. 89/2012 Sb. §248 (2) svolává členskou schůzi Spolku s návrhem rozhodnutí (agendou) per rollam:

  1. Seznámení s nálezem Kontrolního výboru
  2. Odsouhlasení závěrů a doporučení Výboru České komory PMI ze dne 30.8.2017

Seznámení s nálezem Kontrolního výboru:

Historicky členové Výboru spolku Česká komora PMI, z.s. používali konsenzuální rozhodování (s právem veta). Postupem času se tento zvyk přenesl na další členy spolku účastnící se jednání Výboru a později i na lidi, kteří se sice jednání Výboru účastnili ovšem členy spolku nebyli. V současné době se na klíčových rozhodnutí Výboru České komory PMI, z.s. podílejí lídé, kteří nejsou členy spolku a kteří mají zároveň právo veta ke klíčovým rozhodnutím. Běžní členové spolku nebyli o výše popsané praxi rozhodování ve výboru informováni, členská schůze o ničem takovém nerozhodla. 

Výbor by se měl navíc řídit Jednacím řádem (Stanovy čl.5 písmeno B bod 11), ten však v písemné podobě neexistuje. Ze zápisů z jednání výboru je sice patrné kdo se jednání zúčastnil (včetně nečlenů výboru nebo nečlenů spolku), ale není jasné kdy se hlasovalo, o čem se hlasovalo, ani kdo, ani jak hlasoval. Na základě toho vzniká důvodné podezření, že takováto usnesení výboru jsou kýmkoliv napadnutelná jako neplatná.

Zároveň se množí případy, kdy členové výborů nezaplatí členské příspěvky a dále jednají jako kdyby byli nadále členy spolku a zvolenými členy Výboru. Např. Kateřina Treppeschová nemůže být v současné době členem Výboru. (dle stanov čl.4, bod 6 přestala být po nezaplacení členského příspěvku členem sdužení, což prokazatelně dokládají reporty členů z dubna, května a seznam voličů ve volbách 2017) a tudíž nemůže být ani členem Výboru (dle stanov čl.4, bod 7).

Vzhledem k tomu, že i přes upozornění Kontrolního výboru Igor Luhan jako Prezident nesjednal nápravu, požádali písemně 3 členové Výboru o svolání jendání Výboru. Na tomto jednání Výboru byla přijata nápravná opatření a uskutečněny závěry vedoucí ke stabilizaci Výboru.

Kontrolní výbor však považuje uskutečněné závěry Výboru za natolik klíčové pro fungování Spolku Česká komora PMI, že požádal Výbor o svolání Členské schůze a schválení rozhodnutí Výboru per rollam.

Návrh rozhodnutí per rollam:

Souhlasím se závěry Výboru České komory PMI konaného dne 30.8.2017 (ke stažení v sekci Provozní dokumenty)? ano/ne

Rozhodování per rollam se bude konat ode dne zveřejnění na webových stránkách Spolku tj. 4.9. do 26. 9. 2017 do 20:00 hod.

Výbor spolku výslovně upozorňuje na Zákon č. 89/2012 Sb. §249 (2) „Je-li zasedání svoláno podle § 248, může být pořad zasedání proti návrhu uvedenému v podnětu změněn jen se souhlasem toho, kdo podnět podal.“ a §250 (2) „Je-li zasedání svoláno podle § 248, může být odvoláno či odloženo jen na návrh nebo se souhlasem toho, kdo k němu dal podnět.“

V Praze, dne 4. 9. 2017

 

Zdislav Boháček

Viceprezident pro provoz


Kandidáti do voleb 2017

úterý 23. květen 2017 21:56

Volby do Výboru České komory PMI proběhnou v termínu 29.5. – 11.6. V tomto období budete mít možnost elektronicky volit / hlasovat pro nejlepšího z kandidátů na pozice:

Viceprezident pro Profesní rozvoj a vzdělávání

Viceprezident pro Provoz

Viceprezident pro Programy

Viceprezident za podvýbor Brno

Případné dotazy prosím směřujte na adresu Nominačního výboru.

Těšíme se na vaše hlasy!

Nominační výbor


Členská schůze a volby do Výboru České komory PMI

čtvrtek 20. duben 2017 16:03

Vážení členové České komory PMI,

13. června 2017 v prostorách T-Mobile na adrese Tomíčkova 2144/1, Praha 4 od 17:00h se uskuteční řádné konání 6. Členské schůze České komory PMI.

Pro případ, že nebude dosaženo usnášeníschopnosti, a v souladu se stanovami, tímto zároveň vyhlašujeme termín konání případné náhradní 6. Členské schůze České komory PMI a to na 13. června 2017 od 19:30h v prostorách T-Mobile na adrese Tomíčkova 2144/1, Praha 4

Program Členské schůze České komory PMI je následující:

  1. Zpráva o činnosti a Účetní uzávěrka 2016
  2. Zpráva kontrolního výboru
  3. Cíle České komory PMI a Rozpočet na 2017
  4. Prezentace výsledků voleb do Výboru

Volby do Výboru České komory PMI proběhnou v termínu 29.5. – 11.6. V tomto období budete mít možnost elektronicky volit / hlasovat pro nejlepšího z kandidátů na pozice:

  1. Viceprezident pro Profesní rozvoj a vzdělávání,
  2. Viceprezident pro Provoz,
  3. Viceprezident pro Programy a
  4. Viceprezident za podvýbor Brno.

Rozhodné datum voleb (tj. datum ke kdy se určí seznam právoplatných voličů) je 26.5.

Rozhodné datum kandidatury (tj. datum do kdy bude možné na jednotlivé pozice kandidovat) je 19.5.

Aleš Zeman


PMI CZ na Facebooku

© 2017 Česká komora PMI